Bize Ulaşın
KVKK Gereği Müşteri / Ziyaretçi Aydınlatma Metni

 

Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kanun) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Okyanus Mutfak Eşyaları San. Ve Dış Tic  Ltd. Şti  (Okyanus) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerini işleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabileceğiz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ;

 

kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

 

Kişisel Verileriniz  ve İşlenme Amaçları 

 

 • okyanushome ,freecook , freehome, freegarden, freesoft ve diğer markalar altında sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmenizi sağlamak,
 • Alınan bilgiler ile ürün çeşitliliğimizi geliştirebilmek, beğeninize göre ürün çeşitliliği sağlamak
 • Okyanus tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek,
 • Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma, iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,
 • Şirketimizin ticari işbirliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi,
 • Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, internet sitemizde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi,
 • Talep ve şikâyetlerini ileten kişisel veri sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Okyanus’un ve Okyanus’la iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini
 • Okyanus’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla

 

sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecek ve yine KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme faaliyetine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir. 

 

 

 

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Okyanus tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca  açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

Fabrikalarımız ,Mağazalarımız, web sitelerimiz üzerinden, doğrudan sizlerden alınan ve şirketimiz tarafından çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki ve dışındaki kurumlar, iştiraklerimiz ve iş ortaklarımız ile  paylaşabilecektir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.okyanushome.com.trwww.metalife.com.tr , www.Freecook.com.tr  internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Okyanus Mutfak Eşyaları Dış Tic San . Ltd. Şti  Kişisel  Verilerin İşlenmesi , Saklanması ve İmha Politikası’ nda tanımlanmış ve aşağıda belirtilen   yöntemlerle  iletebilirsiniz.

 •  İkitelli O.S.B.Mah.Eski Turgut Özal Cd. Haseyad Sitesi A Blok Apt. No: 10/202 Başakşehir/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak Islak imzalı şahsen başvuru ile  , veya
 • Noter vasıtasıyla (Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” Şeklinde belirterek)  veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile kvk@okyanushome.com.tr  adresine (E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”  şeklinde belirterek)  veya
 • Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle info@okyanushome.com.tr  adresine (E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında  Bilgi Talebi” şeklinde belirterek)

 

  Okyanus Mutfak Eşyaları Dış Tic San . Ltd. Şti, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz)  gün içinde  sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nca bir ücret öngörülmesi halinde, Okyanus  tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Okyanus Mutfak Eşyaları San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. Talep edilen Kişisel verilerinizin  İşleme şartlarının kalkıp kalkmadığına göre değerlendirme yapar.

Silinmesini ya da yok edilmesini talep ettiğiniz kişisel verinizin , işleme şartları tamamen ortadan kalkmış ise , Okyanus talebe konu kişisel verinizi siler , yok eder veya  anonim hale getirir.

İlgili kişisel verinin işleme şartları tamamen ortadan kalkmamış ise , gerekçesi açıklanarak red edilir. Red Yazısı talep ettiğiniz iletişim aracı kanalıyla tarafınıza  iletilir.

 

 Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 5. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 7. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için www.okyanushome.com.tr,  www.metallife.com.tr , www.freecook.com.tr  internet adreslerinde kamuoyu ile paylaşılmış olan Okyanus Mutfak Eşyaları Dış Tic San . Ltd. Şti  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SAKLANMASI VE İMHA POLİTİKASI’nı inceleyebilirsiniz.

OKYANUS MUTFAK EŞYALARI SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ( VERİ SORUMLUSU)

İkitelli O.S.B.Mah.Eski Turgut Özal Cd. Haseyad Sitesi A Blok Apt. No: 10/202 Başakşehir/İstanbul

Telefon: +90 (212) 549 77 95

Fax: +90 (212) 549 77 96

www.okyanushome.com.tr

www.metallife.com.tr

www.freecook.com.tr

info@okyanushome.com.tr

kvk@okyanushome.com.tr